Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nieuwesteeg Rail Service BV

1. Definities

1.1. Nieuwesteeg Rail Service BV – Hiermee wordt verwezen naar Nieuwesteeg Rail Service BV, een besloten vennootschap gevestigd te Hooiweg 14 Waspik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18075883.

1.2. Klant – Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van Nieuwesteeg Rail Service BV.

1.3. Overeenkomst – Elke schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen Nieuwesteeg Rail Service BV en de Klant voor het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en diensten geleverd door Nieuwesteeg Rail Service BV.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen Nieuwesteeg Rail Service BV en de Klant.

3. Offertes en Overeenkomsten

3.1. Alle offertes van Nieuwesteeg Rail Service BV zijn vrijblijvend en geldig gedurende de daarin vermelde termijn, tenzij anders vermeld.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Nieuwesteeg Rail Service BV een schriftelijke bevestiging stuurt aan de Klant of wanneer Nieuwesteeg Rail Service BV feitelijk begint met de uitvoering van de overeenkomst.

4. Tarieven en Betaling

4.1. De tarieven voor de diensten van Nieuwesteeg Rail Service BV worden vermeld in de offerte of overeenkomst.

4.2. Betalingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, en is de Klant wettelijke rente verschuldigd.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Uitsluiting van Aansprakelijkheid

5.1.1 Nieuwesteeg Rail Service BV zal zich inzetten voor het leveren van hoogwaardige diensten aan haar Klanten, maar er zijn enkele beperkingen met betrekking tot aansprakelijkheid die van toepassing zijn op onze dienstverlening. Door gebruik te maken van onze diensten gaat de Klant akkoord met de volgende aansprakelijkheidsbepalingen.

5.1.2 Nieuwesteeg Rail Service is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, verlies van gegevens, verlies van goodwill, bedrijfsonderbreking of enige andere commerciële schade of verlies die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze diensten, zelfs indien Nieuwesteeg Rail Service op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5.2 Beperking van Aansprakelijkheid

5.2.1 De totale aansprakelijkheid van Nieuwesteeg Rail Service jegens de Klant voor welke vordering dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met de overeenkomst of het gebruik van onze diensten, zal in geen geval hoger zijn dan het totale bedrag dat de Klant heeft betaald aan Nieuwesteeg Rail Service voor de specifieke dienst waarop de vordering betrekking heeft, gedurende de laatste 2 weken voorafgaand aan de vordering.

5.3 Overmacht

5.3.1 Nieuwesteeg Rail Service is niet aansprakelijk voor enige vertraging, onderbreking of schade die wordt veroorzaakt door overmacht, inclusief, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, burgerlijke onrust, oorlogshandelingen, natuurrampen of andere onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle liggen.

5.4 Klantverantwoordelijkheid

5.4.1 De Klant is verantwoordelijk voor het nemen van redelijke voorzorgsmaatregelen om schade aan zijn eigen eigendommen, gegevens of bedrijf te voorkomen. Nieuwesteeg Rail Service is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit nalatigheid, onjuist gebruik, onjuiste installatie, of enige andere handeling of verzuim van de Klant met betrekking tot onze diensten.

5.5 Verzekering

5.5.1 Nieuwesteeg Rail Service zal redelijke inspanningen leveren om verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid die voortvloeit uit onze dienstverlening. Niettemin aanvaardt de Klant dat de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in dit hoofdstuk van toepassing zijn, ongeacht de dekking van onze verzekering.

5.6 Schadeclaim

5.6.1 Elke vordering met betrekking tot schade moet schriftelijk en gedetailleerd worden ingediend bij Nieuwesteeg Rail Service binnen 7 dagen na ontdekking van de schade. Het niet tijdig indienen van een schadeclaim kan resulteren in het verlies van het recht op vergoeding.

6. Beëindiging

6.1. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7. Toepasselijk recht en Geschillen

7.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Nieuwesteeg Rail Service BV en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

7.2. Alle geschillen tussen Nieuwesteeg Rail Service BV en de Klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

8. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

8.1. Nieuwesteeg Rail Service BV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Door gebruik te maken van de diensten van Nieuwesteeg Rail Service BV, gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.